ข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน

ข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อนุบาล 1
-
-
-
-
อนุบาล 2
-
7
7
1
อนุบาล 3
8
7
15
1
รวมอนุบาล
8
14
22
2
ประถมศึกษาปีที่ 1
2
8
10
1
ประถมศึกษาปีที่ 2
9
7
16
1
ประถมศึกษาปีที่ 3
7
8
15
1
ประถมศึกษาปีที่ 4
5
7
12
1
ประถมศึกษาปีที่ 5
3
6
9
1
ประถมศึกษาปีที่ 6
6
9
15
1
รวมประถมศึกษา
32
45
77
6
รวมทั้งหมด
40
59
99
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563


โรงเรียนบางปลาม้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1 กระทรวงศึกษาธิการ

หมู่ที่ 1 บ้านตะค่า ตำบลตะค่า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 72150

E-SCHOOL V.1.0 © 2018-ปัจจุบัน |   All Rights Reserved |   By โรงเรียนบางปลาม้า