ผลงานครู
ชื่อผลงาน : โครงงานคุณธรรม ประจำห้องเรียน ป.6 @Bangplama
ชื่ออาจารย์ : นายบัญชา พันธุ์พัฒน์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วันที่ : 24 มิถุนายน 2565 อ่านแล้ว : 93
ชื่อผลงาน : โครงงานคุณธรรม ประจำห้องเรียน ป.5 @Bangplama
ชื่ออาจารย์ : ว่าที่ร้อยตรีหญิงพลอยชมพู อำภรัตน์
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
วันที่ : 26 มิถุนายน 2565 อ่านแล้ว : 93
ชื่อผลงาน : โครงงานคุณธรรม ประจำห้องเรียน ป.4 @Bangplama
ชื่ออาจารย์ : นายปริทรรศน์ พรมสอน
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
วันที่ : 26 มิถุนายน 2565 อ่านแล้ว : 96
ชื่อผลงาน : โครงงานคุณธรรม ประจำห้องเรียน ป.3 @Bangplama
ชื่ออาจารย์ : นางจุฑามาศ นุชโพธิ์พันธุ์
ตำแหน่ง : ครู
วันที่ : 24 มิถุนายน 2565 อ่านแล้ว : 97
ชื่อผลงาน : โครงงานคุณธรรม ประจำห้องเรียน ป.2 @Bangplama
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอิสสริยา เจริญผล
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
วันที่ : 24 มิถุนายน 2565 อ่านแล้ว : 86
ชื่อผลงาน : โครงงานคุณธรรม ประจำห้องเรียน ป.1 @Bangplama
ชื่ออาจารย์ : นางสาวดวงตา ศรีวิเชียร
ตำแหน่ง : ครู
วันที่ : 24 มิถุนายน 2565 อ่านแล้ว : 99
ชื่อผลงาน :โครงงานคุณธรรม ประจำห้องเรียน อ.3@Bangplama
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพนิดา ครุฑจีน
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วันที่ : 26 มิถุนายน 2565 อ่านแล้ว : 91
ชื่อผลงาน :โครงงานคุณธรรม ประจำห้องเรียน อ.2@Bangplama
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศรีมาลา โพธิ์ทอง
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
วันที่ : 25 มิถุนายน 2565 อ่านแล้ว : 102
ชื่อผลงาน :ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการ
ชื่ออาจารย์ : นางจุฑามาศ นุชโพธิ์พันธุ์
ตำแหน่ง : ครู
วันที่ : 25 มิถุนายน 2565 อ่านแล้ว : 143
ชื่อผลงาน :ประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอิสสริยา เจริญผล
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
วันที่ : 24 มิถุนายน 2565 อ่านแล้ว : 138
ชื่อผลงาน :ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวดวงตา ศรีวิเชียร
ตำแหน่ง : ครู
วันที่ : 26 มิถุนายน 2565 อ่านแล้ว : 147
ชื่อผลงาน :คำคล้องจอง
ชื่ออาจารย์ : นางจุฑามาศ นุชโพธิ์พันธุ์
ตำแหน่ง : ครู
วันที่ : 26 มิถุนายน 2565 อ่านแล้ว : 175


โรงเรียนบางปลาม้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1 กระทรวงศึกษาธิการ

หมู่ที่ 1 บ้านตะค่า ตำบลตะค่า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 72150

E-SCHOOL V.1.0 © 2018-ปัจจุบัน |   All Rights Reserved |   By โรงเรียนบางปลาม้า