เอกสาร
ที่
ชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลดแล้ว
ดาวน์โหลด
1 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียนบางปลาม้า
1 พฤศจิกายน 2563 58ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
36 ดาวน์โหลด
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน
27 ตุลาคม 2563 62ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
35 ดาวน์โหลด
3 ประกาศโรงเรียนบางปลาม้า เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน
20 ตุลาคม 2563 77ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
39 ดาวน์โหลด
4 ใบสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
13 สิงหาคม 2563 119ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
62 ดาวน์โหลด
5 ใบสมัครเรียน อนุบาล, ประถมศึกษาปีที่ ๑
6 กุมภาพันธ์ 2563 521ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
291 ดาวน์โหลด
6 กำหนดค่าเป้าหมาย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบางปลาม้า
12 ตุลาคม 2562 183ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
83 ดาวน์โหลด
7 กำหนดค่าเป้าหมาย ระดับการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบางปลาม้า
12 ตุลาคม 2562 147ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
71 ดาวน์โหลด
8 ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย
12 ตุลาคม 2562 148ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
69 ดาวน์โหลด
9 ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
12 ตุลาคม 2562 166ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
90 ดาวน์โหลด


โรงเรียนบางปลาม้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1 กระทรวงศึกษาธิการ

หมู่ที่ 1 บ้านตะค่า ตำบลตะค่า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 72150

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook